Våre psykologer

Kaja Asbjørnsen Betin
Autorisert klinisk psykolog og virksomhetsleder ved Vitale psykologsenter. Kaja har videreutdanning innen kognitiv atferdsterapi, emosjonsfokusert parterapi og emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning. Kaja har en bred erfaringsbakgrunn innen utredning og behandling av ungdom og voksne med mildere og mer alvorlige psykiske plager/lidelser. Videre har hun bakgrunn fra offentlig familievernkontor, i tillegg til flere års erfaring som privatpraktiserende parterapeut og kursholder. Kaja er dessuten styreleder i Psykologenes Forening for Digital Helse (DigPsyk), og ivrer for å bidra til utviklingen av digitale verktøy og hjelpemidler innen psykisk helse- feltet. Kaja tilbyr individualsamtaler, foreldreveiledning og parterapi samt kurs innen temaene samliv og kognitiv mestring. Kaja tilbyr samtaler ved avdelingene på Lysaker og i Ski. Kaja offers therapy in English.
E-post: kaja@vitale.as. Direkte telefon: 48343324.
Rebecka Mikkelsen
Autorisert klinisk psykolog. Rebecka har erfaring med nevropsykologisk utredning, samt behandling av mennesker som befinner seg i en eksistensiell livskrise. Hun har tidligere vært tilknyttet Ullevål sykehus der hun har bistått med psykologisk kunnskap om sykelig overvekt, samt drevet psykoedukasjon i grupper for denne pasientgruppen. Rebecka har erfaring med kognitiv- og narrativ terapi, og tilbyr behandling til individer med milde og moderate psykiske lidelser. Utover dette har Rebecka erfaring med å holde seminarer, og finner stor glede i å formidle psykologisk kunnskap til allmennheten gjennom publisering av artikler. Rebecka tilbyr behandling ved vår avdeling på Jessheim.
E-post: rebecka@vitale.as
Lene Caroline Ljosland Kvålseth
Autorisert klinisk psykolog. Lene er utdannet ved Universitetet i Bergen og har erfaring med en rekke ulike psykiske lidelser og tilstandsbilder. Lene har tidligere arbeidet innen et lavterskeltilbud for studenter med angst og depresjon ved Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), og jobber per i dag med utredning og behandling av voksne ved Lovisenberg distriktspsykiatriske senter. Lene har som hovedfokus å arbeide målrettet og strukturert for at klienten skal få mest mulig ut av terapien, samtidig som hun tar i bruk forskningsbaserte metoder. Lene tilbyr samtaler på kveldstid ved vår avdeling på Lysaker.
Ulrike Ødegård
Autorisert klinisk psykolog. Ulrike har erfaring med behandling av mennesker som befinner seg under sterkt livspress. Hun har videre erfaring med behandling og utredning av psykiske lidelser som angst, depresjon og ADHD. Ulrike har erfaring med og tilbyr terapi basert på kognitive metoder og tilknytningsforskning. Hun har erfaring med en bred aldersgruppe og tilbyr terapi til voksne, barn, ungdom og familier. Ulrike tilbyr konsultasjoner ved vår klinikk på Lysaker. Ulrike er for tiden i permisjon og tar derfor ikke inn nye klienter per nå.
Håvard Steinde
Autorisert klinisk psykolog. Håvard har erfaring med behandling av varierte psykiske problemer, blant annet angst, milde til moderate depresjoner og stressrelaterte vansker. Håvard er opptatt av menneskets iboende potensiale for vekst, og er derfor interessert i alle verktøy og tilnærminger som kan hjelpe personer med å vokse. Han har derfor en helhetlig tilnærming til terapi og bruker elementer fra kognitiv, emosjonsfokusert og mindfulnessbasert terapi. Han har holdt flere kurs om mindfulness (oppmerksomt nærvær) og har selv praktisert dette i 3 år, inkludert lengre intensive perioder med praksis. Håvard tilbyr behandling til ungdom og voksne, og tar imot klienter ved vår avdeling i Nittedal.
E-post: havard@vitale.as, direkte telefon: 93221404
Knut Ivan Rasmussen
Autorisert klinisk psykolog med kompetanse i klinisk psykologi og organisasjonspsykologi. Rasmussen har bred erfaring som klinisk psykolog, både fra allmennpsykiatri og fra privat praksis. Rasmussen har også betydelig erfaring med psykologiske utfordringer knyttet til angst, depresjon og ofte relatert selvfølelsesproblematikk. For øvrig har Rasmussen betydelig ekspertise når det kommer til motivasjonsvansker. Livet byr på mange vanskelige utfordringer for oss mennesker. Noen av disse utfordringene bidrar til at vi trekker oss inn i oss selv og begynner å tenke, føle og handle på måter som er destruktive. Rasmussen er opptatt av å hjelpe den enkelte bli så klar over som mulig hvordan han eller hun hindrer seg selv i å ha det bra, for så å hjelpe ham eller henne endre på dette. På den måten jobber Rasmussen læringfokusert. Rasmussen tilbyr konsultasjoner ved vår klinikk på Lysaker.
Sandra Ramon Melo
Autorisert klinisk psykolog. Sandra har erfaring med utredning og behandling av mennesker med ulike psykiske plager og lidelser, blant annet depresjon, angst, traumer og rusavhengighet. Sandra har erfaring med ulike aldersgrupper og tar i mot unge voksne, voksne og eldre. Sandra har erfaring fra kognitiv terapi og tilpasser terapiformen til hver enkelt person, avhengig av personens behov, problematikk, personlighet eller tilstanden han/hun befinner seg i. I tillegg har Sandra erfaring innen nevropsykologisk utredning og er under spesialisering i klinisk nevropsykologi. Sandra tilbyr ved behov konsultasjoner på spansk. Sandra tilbyr konsultasjoner på kveldstid ved vår klinikk på Lysaker. Direkte telefon: 45113005.
Henrik Herrebrøden
Autorisert klinisk psykolog. Henrik har i flere år arbeidet som rådgiver for idrettsutøvere gjennom eget foretak. Når det gjelder faglig forankring er han sterkt inspirert av kognitiv psykologi. I sitt arbeid er Henrik opptatt av hvordan tanker og atferd påvirker livskvalitet. I tillegg til å tilby konsultasjoner til individer og par, holder Henrik en rekke foredrag og kurs for ulike grupper, organisasjoner og bedrifter. Henrik tilbyr konsultasjoner ved vår klinikk i Lillestrøm. Direkte telefon: 99332421

Nga Thi Lam
Autorisert klinisk psykolog. Erfaring innen utredning og behandling av barn, ungdom og voksne. Nga er utdannet kognitiv atferdsterapeut og har også erfaring med barnevernfaglige problemstillinger. Hun tilbyr behandling, tiltak og veiledning etter behov. Nga veileder videre i Circle of Security, en anerkjent modell for foreldreveiledning og foreldre-barn-samspill. Nga tilbyr konsultasjoner på kveldstid ved vår klinikk i Ski.

Kristin Kloster
Autorisert klinisk psykolog. Kristin har bred erfaring med forebygging og behandling av lettere og moderate psykiske helsevansker. Hun har jobbet flere år i kommunehelsetjenesten og har undervist om en rekke normalpsykologiske temaer i tillegg til å jobbe med individualterapi. Kristin har holdt en rekke kurs om blant annet mestring av stress, smerte, og søvnvansker. Kristin har jobbet spesielt mye med psykiske helseplager som stress, søvnvansker, angst, nedstemthet og selvfølelsesproblematikk. Kristin tar utgangspunkt i en kognitiv tilnærming med fokus på psykoedukasjon, konkrete verktøy og hjelp til selvhjelp. Kristin tilbyr konsultasjoner via vår onlineklinikk.
Annette Johannessen
Autorisert klinisk psykolog. Annette har flere års erfaring som psykolog, og har blant annet jobbet med behandling av angst, stress, traumer og spiseproblematikk. Annette er også sertifisert COS-P- terapeut, som innebærer veiledning av foreldre som opplever ulike problemstillinger tilknyttet foreldrerollen. Annette tilbyr flere terapiformer, spesielt psykodynamisk og kognitiv terapi, men er også opptatt av å tilpasse behandlingen til den enkeltes behov. Annette har videre erfaring med å holde kurs innen temaene stresshåndtering og bedring av selvfølelse, og kan leies inn for kursoppdrag i Oslo-området. Annette tilbyr konsultasjoner på kveldstid ved vår klinikk på Sørumsand.
Eline Balsnæs
Autorisert klinisk psykolog. Eline har bred erfaring med behandling av unge og voksne med ulike livsutfordringer og milde til moderate psykiske lidelser. Eline tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser og verdier, og jobber med hele mennesket. Eline ønsker å hjelpe mennesker til å bli kjent med seg selv og sine mønstre, og sentrale temaer kan være å finne ut av hva som er viktig for deg i ditt liv og om det livet du lever i dag stemmer overens med det livet du ønsker å leve. Eline opplever at behandling best lykkes når man arbeider med det grunnleggende i mennesket og jobber for at de hun hjelper skal bli bedre rustet til å møte utfordringer senere i livet. Ingen mennesker er like, behandlingen vil derfor være tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Behandlingen er faglig forankret i medfølelsesfokusert terapi, aksept- og forpliktelsesterapi, motiverende intervju/coaching og emosjonsfokusert terapi. Eline tar i mot pasienter fra 12 år og oppover, og tilbyr samtaler til enkeltpersoner, grupper og par. Eline tilbyr videre vandreterapi; samtaler mens psykolog og klient går tur i nærområdet sammen. Eline tilbyr samtaler ved vår klinikk på Lysaker og via vår onlineklinikk. Eline offers therapy in English. Direkte telefon: 92317172.